ผลงานให้เช่า LED TV

The JAZZ COOL BAND Orchestra “Charity for the Children’s Hospital”

ให้เช่า LED TV 50″ ในงาน The JAZZ COOL BAND Orchestra “Charity for the Children’s Hospital”  ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Protect PLANTS แอพพลิเคชั่นสำหรับการวินิจฉัยโรคพืช

ให้เช่า Touch Screen TV 42″ ในงาน “Protect PLANTS” แอพพลิเคชั่นสำหรับการวินิจฉัยโรคพืช @ กรมส่งเสริมการเกษตร , บางเขน