ผลงานให้เช่า LED TV

ครบรอบ 4 ปี คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ให้เช่า LED TV 42″ ในงานครบรอบ 4 ปี คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  

The JAZZ COOL BAND Orchestra “Charity for the Children’s Hospital”

ให้เช่า LED TV 50″ ในงาน The JAZZ COOL BAND Orchestra “Charity for the Children’s Hospital”  ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี