ผลงานให้เช่า LED TV

การแข่งขัน ฟิสิกส์ สัประยุทธ์ ครั้งที่ 8

ผลงานติดตั้ง LED TV 55″ จำนวน 8 ชุด ในการแข่งขัน ฟิสิกส์ สัประยุทธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี

งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ทดแทนการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง

ผลงานติดตั้ง LED TV 49″ ในงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ทดแทนการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง