ผลงานให้เช่า LED TV

การประชุมพิจารณาร่าง TDRG Version 5.2 ฉบับสมบูรณ์

ให้เช่า LED  TV 42″  จำนวน 10 เครื่อง ในงาน การประชุมพิจารณาร่าง TDRG Version 5.2 ฉบับสมบูรณ์ ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) @  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

โครงการ ทศวรรษกองทุนแม่ฯ ร่วมเผยแผ่พุทธศาสน์

ให้เช่า LED TV 42″ จำนวน 14 เครื่อง ในงาน โครงการ ทศวรรษกองทุนแม่ฯ ร่วมเผยแผ่พุทธศาสน์ ณ พุทธวิชชาลัย อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน