ผลงานให้เช่า LED TV

LED TV 75″ @ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ผลงานติดตั้ง LED TV 75″ ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร