The 6th AMCDRR

ให้เช่า LED TV 32″ และ LED TV 42″ ในงาน การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 (The 6th AMCDRR) ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2557  @ เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

พิธีเปิด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

ให้เช่า LED TV 32″ ในพิธีเปิด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดนครนายก ในวัน พุธ ที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗