โครงการ ทศวรรษกองทุนแม่ฯ ร่วมเผยแผ่พุทธศาสน์

ให้เช่า LED TV 42″ จำนวน 14 เครื่อง ในงาน โครงการ ทศวรรษกองทุนแม่ฯ ร่วมเผยแผ่พุทธศาสน์ ณ พุทธวิชชาลัย อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน